dijous, 7 de juliol del 2011

Adquisició de novetats en castellà.


NARRATIVA EN CASTELLÀ:

-Miralles, Francesc. Retrum. Cuando estuvimos muertos. El Corsario. La Galera.
-Janer Manila, Gabriel. He jugado con lobos. El Corsario. La Galera.
-Sage, Angie. Septimus : El anillo de las dos caras. Montena
-Gallego Garcia, Laura: Dos velas para el diablo. SM.
-Malzieu, Mathias: La mecánica del corazón. Mondadori.
-Malzieu, Mathias: La alargada sombra del amor. Mondadori.
-Fisk, Pauline: El sueño de Frankie. Montena.
-Kelly, Jacqueline: La evolución de Calpurnia Tate. Roca.
-Forester, Victoria: La niña que podía volar. Montena.
-Haig, Matt: Los Radley. Mondadori.
-Gaiman, Neil: El libro del cementerio. Roca junior.
-Hornung, Eva: El niño perro. Salamandra.
-Gleitzman, Morris: Ahora. Kailas ficción.
-Niffenegger, Audrey: Una inquietante simetría. Salamandra.
-Silvey, Craig: Jasper Jones. Seix Barral.
-Jean Giono: El hombre que plantaba árboles. Duomo.
-Signorini, Mattia: La sinfonía del tiempo breve. Seix Barral.
-Funke, Cornelia. Reckless : carne de piedra. Siruela.


Organització hora de lectura.


INSTITUT D’ARGENTONA
                                                                                         
1. Objectiu

· Facilitar un espai i un temps per fomentar l’hàbit de la lectura i així acostumar l’alumnat a gaudir llegint.

2. Organització de l’hora de lectura

· Tot l’alumnat d’ESO, de 1r a 4t curs, té una hora de classe a la setmana dedicada a la lectura en silenci.
· El calendari de l’hora de lectura serà facilitat pel cap d’estudis al principi de cada trimestre.  
· El tutors informaran l’alumnat dels dies i les hores que han de portar el llibre (hauran d’apuntar aquestes dades a la seva agenda escolar). Al portal web del centre s’ha creat una nova secció on estarà disponible tota la informació relacionada amb aquesta activitat. Per altra banda, els dies anteriors a l’inici de l’activitat es recordarà amb diverses estratègies.
· L’hora de lectura serà la mateixa per a tots els grups, per tal d’aconseguir crear un ambient de silenci al centre que faciliti la concentració i la lectura.
· La lectura es realitzarà a l’aula assignada al grup aquella hora i el responsable en serà el professorat que tingui classe.
· L’alumnat podrà escollir lliurement el llibre que vulgui llegir durant l’hora de lectura setmanal: lectures obligatòries, títols recomanats pel centre o llibres escollits per ells mateixos.
· L’alumnat haurà de portar el seu propi llibre (això facilitarà l’organització de l’activitat i que gaudeixi de la lectura iniciada a casa).
· En cas que l’alumnat no porti el llibre de lectura, el professorat li indicarà que llegeixi una lectura d’algun dels llibres de text que porti. En cap cas es permetrà que llegeixi diaris, revistes, etc. o que faci deures durant aquella hora.
· Amb l’objectiu de mantenir el màxim de silenci a tot el centre, el professorat ha d’evitar que no se surti de l’aula.
· A l’hora de lectura corresponent al professorat de guàrdia se li adjudicarà un espai per controlar els passadisos i canalitzar els posibles conflictes.
· Es demanarà i potenciarà que l’alumnat comenti, valori i recomani la lectura del llibre i enviï els seus comentaris al blog de biblioteca.
· Condicions mínimes:
-A l’aula hi ha d’haver silenci absolut per no distreure’s.
-La lectura és individual: tothom amb el seu llibre.
-No es pot ni estudiar ni fer deures.
· Instruccions per al professorat
·Durant l’hora de lectura el professorat complimentarà un full de seguiment de l’activitat en què farà constar el nombre, nom i cognoms dels alumnes que no hagin portat el llibre, el temps necessari per fer silenci i iniciar la lectura, les incidències observades, alumnes que han molestat o s’han adormit, etc. Aquest full de seguiment s’haurà de lliurar a consergeria una vegada finalitzada l’activitat i facilitarà el seguiment continu del funcionament de l’activitat per part de l’equip directiu i la coordinadora de biblioteca.
·Des de consergeria s’avisarà les famílies de l’alumnat que no porti el llibre de lectura a través d’un correu electrònic, tot sol·licitant la seva col·laboració en la bona marxa de l’activitat.

·La coordinadora de biblioteca posarà un comunicat escrit quan l’alumnat no hagi portat el llibre de lectura reiteradament (tres vegades) que li passarà a l'encarregat de disciplina del nivell. Aquesta incidència servirà perquè els tutors en quedin assabentats i insistir sobre aquesta qüestió amb les famílies.

·És important que el professorat també llegeixi amb l’alumnat per tal de crear un clima de lectura.

3. Avaluació

Després de les set sessions trimestrals es farà una enquesta a l’alumnat (i el seu buidatge a l’hora de tutoria) i al professorat implicat.
A final de curs es farà la valoració global.